Regulamin wypożyczalni motocykli i quadów

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Wypożyczalnia motocykli i quadów „N E X T” Katarzyna Walkowska, z siedzibą w 05-240 Tłuszcz, ul. Bażantowa 7, NIP: 7621464691, zwana dalej „Wypożyczalnią”, prowadzi działalność w zakresie wynajmu motocykli i quadów.

2. Niniejszy regulamin określa zasady wynajmu pojazdów, prawa i obowiązki Wypożyczalni oraz Najemców.

§ 2 Warunki wynajmu

1. Najemcą może być osoba pełnoletnia, posiadająca ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

2. Najemca jest zobowiązany do okazania dowodu tożsamości oraz prawa jazdy przed wynajmem pojazdu.

3. Najemca podpisuje umowę najmu, w której zobowiązuje się do przestrzegania warunków wynajmu określonych w regulaminie.

§ 3 Opłaty i kaucje

1. Wysokość opłat za wynajem motocykli i quadów określona jest w cenniku dostępnym w Wypożyczalni oraz na stronie internetowej.

2. Przed wydaniem pojazdu Najemca jest zobowiązany uiścić kaucję zwrotną, której wysokość ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju pojazdu.

3. Kaucja zwracana jest po zakończeniu wynajmu, pod warunkiem zwrotu pojazdu w stanie nienaruszonym.

§ 4 Obowiązki Najemcy

1. Najemca zobowiązany jest do użytkowania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przepisami prawa.

2. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania pojazdu.

3. W przypadku awarii pojazdu Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wypożyczalnię.

§ 5 Zwrot pojazdu

1. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd w terminie określonym w umowie najmu.

2. Pojazd powinien być zwrócony w stanie czystym, z pełnym bakiem paliwa oraz bez uszkodzeń.

3. W przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu Wypożyczalnia ma prawo naliczyć dodatkowe opłaty zgodnie z cennikiem.

§ 6 Odpowiedzialność Wypożyczalni

1. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania pojazdu przez Najemcę.

2. Wypożyczalnia zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu sprawnego technicznie oraz z pełnym bakiem paliwa.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wypożyczalni.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.