Regulamin komisu quadów i motocykli

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Komis motocykli i quadów „N E X T” Katarzyna Walkowska, z siedzibą w 05-240 Tłuszcz, ul. Bażantowa 7, NIP: 7621464691, zwany dalej „Komisem”, prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w sprzedaży pojazdów.

2. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Komisu, prawa i obowiązki Komitenta oraz Komisanta.

§ 2 Warunki przyjęcia pojazdu do komisu

1. Komitentem może być osoba fizyczna lub prawna, będąca właścicielem pojazdu.

2. Komitent jest zobowiązany do okazania dokumentów potwierdzających prawo własności pojazdu oraz dowodu tożsamości.

3. Komis i Komitent podpisują umowę komisową, w której określone są warunki sprzedaży pojazdu.

§ 3 Obowiązki Komitenta

1. Komitent zobowiązany jest dostarczyć pojazd w stanie technicznym zgodnym z opisem oraz bez wad prawnych.

2. Komitent ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady ukryte pojazdu.

3. Komitent zobowiązany jest do przekazania wszystkich niezbędnych dokumentów oraz kluczyków do pojazdu.

§ 4 Obowiązki Komisanta

1. Komisant zobowiązuje się do pośredniczenia w sprzedaży pojazdu na warunkach określonych w umowie komisowej.

2. Komisant podejmuje działania mające na celu znalezienie nabywcy oraz przeprowadzenie transakcji sprzedaży.

3. Komisant informuje Komitenta o przebiegu procesu sprzedaży oraz ostatecznej cenie uzyskanej za pojazd.

§ 5 Opłaty i prowizje

1. Wysokość prowizji za pośrednictwo w sprzedaży pojazdu ustalana jest indywidualnie w umowie komisowej.

2. Komitent zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z przygotowaniem pojazdu do sprzedaży (np. mycie, naprawy).

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Komis nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, o których nie został poinformowany przez Komitenta.

2. Wszelkie spory wynikłe z umowy komisowej będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Komisu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.